Vad är coaching?

Vad är coaching?

Coaching handlar om att främja personlig utveckling, frigöra potential och maximera prestation. Coaching kan användas för personlig utveckling, karriärutveckling eller för att nå ett specifikt mål. Som coach fungerar jag som en mental personlig tränare som hjälper dig att ringa in problemet, formulera vad du vill uppnå, identifiera hinder, hitta lösningar och jobba för att nå ditt mål. I coachingen får du arbeta med att förändra dysfunktionella tankesätt och beteenden. Du får hjälp att lyfta blicken för att se nya möjligheter och tillvägagångssätt. Coaching är inriktat på nuet och på framtiden. På möjligheter snarare än problem. På det som fungerar snarare än det som inte fungerar.

Vad är det för skillnad mellan coaching och KBT? 

Det finns många likheter mellan coaching och KBT. Båda är mål- och handlingsinriktade och har sin utgångspunkt i den nuvarande livssituationen. Min roll som terapeut är ganska lik min roll som coach. En skillnad är att terapi används som behandling vid dåligt psykiskt mående medan coaching används för personlig utveckling. Om terapi handlar om att ta sig från minus till plus, få vardagen att fungera eller kunna leva utan att begränsas av en viss problematik, så handlar coaching om att nå en högre nivå av välbefinnande, förbättra prestationsförmåga och livskvalitet. Metoden är i ännu högre grad inriktad på nuet och på framtiden, i ännu högre grad handlingsinriktat och lösningsfokuserat. Coaching kan användas inom ett stort antal olika områden och har ofta fokus på ett enda specifikt mål. Kontakten kan pågå under enstaka sessioner eller under en längre tid. 

Mål för coachingen kan till exempel vara att äta hälsosammare, komma igång med träningen, leva lugnare, våga byta jobb eller ta tag i den där drömmen som blivit liggande. Det kan handla om yrkesrelaterade, hälsorelaterade eller mål inriktade på personlig utveckling.