Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en form av psykoterapi som grundas på inlärningsteori och kognitiv teori. Inlärningsteori handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön och kognitiv teori om hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar och vice versa. KBT kännetecknas av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten. Terapeuten strukturerar arbetet och har en aktiv roll men det är klienten som är experten på sig själv. Klienten informeras om arbetssättet, och sedan kartläggs med en så kallad beteendeanalys vad som utlöser problemen och gör att de kvarstår. Denna utmynnar i en behandlingsplan som provas och utvärderas under behandlingens gång.

I KBT ingår en del undervisning för att ge klienten generella kunskaper om, men också ökad kännedom om sina egna, psykiska och kroppsliga mekanismer. Vanliga behandlingsinslag är att identifiera och bryta negativa tankemönster, beteendeaktivering, rollspel, beteendeexperiment och avslappningsövningar. 

En viktig del inom KBT är arbetet med exponering. Att gradvis, och på ett nytt sätt, utsätta sig för de situationer som är skrämmande eller obehagliga. Det kan exempelvis handla om att åka pendeltåg, att sitta på ett fullsatt café, att prata inför andra eller ta kontakt med nya människor.  KBT är en aktiv terapiform som handlar mycket om att träna på att handla på nya sätt, utföra nya saker. Du får mellan sessionerna hemuppgifter att öva på. Detta eftersom syftet med terapin ju är att åstadkomma en bestående förändring i ditt dagliga liv. Och att förändra mönster kräver träning. Jag har möjlighet att, om du vill, följa med dig ut och öva på det du behöver öva. Finnas med när du tar de första stegen. 

I terapin ligger fokus främst på det som är aktuellt här och nu. Arbetssättet är strukturerat, handlingsorienterat och tydligt. Klienten får hemuppgifter och får lära sig metoder som hen har nytta av även i framtida problem. Behandlingen bygger inte enbart på samtal, utan också på praktiska övningar. Målet med terapin är att förändra tanke- och beteendemönster i syfte att bättre kunna hantera känslomässiga problem. 

Acceptance and Commitment Therapy, ACT, är en vidareutveckling av KBT med existentiella inslag. Viktiga ingredienser är acceptans, det vill säga att tillåta upplevelser utan att försöka fly från, ändra eller kontrollera, och medveten närvaro som innebär att vara i nuet utan att värdera eller döma. Klienten får under terapin reflektera över och formulera vad som för hen är viktigt i livet. Utgångspunkten är liksom i KBT att beteenden är inlärda och kan läras om. ACT utgår från att tankar och känslor i sig inte är farliga eller negativa, de är en del av att vara människa. Det som skapar problem är vårt förhållningssätt till dem, våra impulser att undvika kortsiktigt obehag. Målet med terapin är att öva upp sin psykologiska flexibilitet, det vill säga att kunna ha olika typer av tankar och känslor i stunden och samtidigt agera i linje med sina livsvärden. I terapin arbetar vi utifrån en kombination av KBT och ACT. Dina värderingar är grunden för de behandlingsmål vi sätter upp. Du får i terapin ägna tid åt att fundera på vad som är viktigt för just dig. Vad gör dig glad? Vilken slags liv vill du leva? I vilken riktning vill du röra dig?

Vetenskapligt stöd

Det finns en lång tradition inom KBT att bygga på vetenskapliga resultat för att ständigt förbättra behandlingsmetoderna. Psykoterapiforskning har visat att KBT har god effekt vid de flesta typer av psykiska problem. Terapin är flexibel och behandlingen kan skräddarsys för den enskilda individen. Problemområden som har ett gott forskningsstöd är ångestproblem (såsom paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom och hypokondri), depression, sömnstörningar, stressrelaterade problem, alkoholproblem, ätstörningar, kronisk smärta, sex och samlevnadsproblem och vissa typer av personlighetsstörningar.

En viktig aspekt för framgångsrikt resultat är dock att välja en metod som du tror på, som passar just dig. Forskningen visar att kvaliteten på själva relationen har en stor betydelse för behandlingsutfallet. Patienter som blivit hjälpta av vården hänvisar sällan till en viss behandlingsmetod eller speciell vårdorganisation. De lägger tyngdpunkten på en eller några bestämda personer och dess personliga egenskaper. Faktorer som personkemi, att känna sig respekterad, sedd, hörd, accepterad och uppskattad benämns som viktiga (Alain Topor, 2004: Vad hjälper? Vägar till återhämtning från svåra psykiska problem). Tid är en av de centrala aspekterna i mänskliga relationer. Det tar tid att bygga upp och upprätta en relation. Rätt för en är fel för en annan. Ibland känner man direkt. Andra gånger tar det tid att hitta rätt terapeut. Det är värt att ge det den tiden. Värt att ta dina behov på allvar och investera i den hjälp just du behöver.