Vad är KBT?

Nya hjärnceller bildas ständigt. Kopplingar skapas och försvinner. Allt du gör, till och med varje tanke du tänker, förändrar hjärnan litegrann. Din hjärna är helt enkelt mer som modellera än som porslin.

Anders Hansen i boken Hjärnstark

Kognitiv beteendeterapi


KBT står för Kognitiv beteendeterapi. Det är en form av psykoterapi som syftar till att via nya erfarenheter lära sig mer konstruktiva sätt att tänka, känna och bete sig. Det är en aktiv och målinriktad terapiform som till stor del bygger på egna övningar. KBT har visat goda resultat för behandling av psykisk ohälsa och förändring av ohälsosamma vanor.


Metoden har sitt ursprung i inlärningspsykologi och kognitiv teori. Kognitiv teori beskriver människan genom vårt sätt att tänka och skapa mening. Inlärningspsykologi beskriver människan genom vårt sätt att lära in, bevara, förstärka och förändra beteenden.


Acceptance and commitment therapy


KBT har utvecklats i takt med nya forskningsrön. Under 1990-talet tillkom en ny del som har sitt ursprung i österländsk filosofi. Man började här även betona förändring av inställningen till sina upplevelser, tankar och känslor och inte enbart förändring av dess innehåll. Existentiella frågor lyftes in och medveten närvaro och acceptans blev viktiga inslag i behandlingen.


KBT är ett paraplybegrepp för ett flertal terapier med liknande teoribakgrund. En av dessa är Acceptance and commitment therapy, ACT, som utgår från att tankar och känslor är en del av att vara människa. Det som tenderar att skapar problem är vårt förhållningssätt till det vi tänker och känner. Våra impulser att undvika kortsiktigt obehag. Målet är att öva upp sin psykologiska flexibilitet, det vill säga att kunna ha olika typer av tankar och känslor i stunden och samtidigt agera i linje med sina livsvärden och öka sin livskvalitet.


Tankar, känslor och beteenden


KBT utgår från ett helhetsperspektiv. Behandlingen inleds med att så tydligt som möjligt försöka få en bild av problemet. Vi undersöker tillsammans det du tänker, känner och gör för att se hur det påverkar din livskvalitet och begränsar din tillvaro. Med det som utgångspunkt får du sätta upp mål och vi samarbetar sedan för att skapa förändring.


I terapin arbetar vi systematiskt med de känslor, tankar och beteenden som är problematiska, i riktning mot dina personliga livsmål. Utgångspunkten är i nuet och fokus är både här och nu och framåt. Vi tittar även på det som har varit för att förstå hur vissa problematiska mönster har uppkommit. Terapin är en kombination av samtal och egna hemuppgifter som vi utformar kopplade till dina behandlingsmål.


I terapin får du träna på sådant som är viktigt för att kunna bryta när du hamnat i destruktiva mönster, bygga upp nya funktionella mönster och hälsosamma sätt att hantera livet och möta svårigheter.