Vad är KBT?

Nya hjärnceller bildas ständigt. Kopplingar skapas och försvinner. Allt du gör, till och med varje tanke du tänker, förändrar hjärnan litegrann. Din hjärna är helt enkelt mer som modellera än som porslin.


Anders Hansen i boken Hjärnstark

Tankar, känslor och beteenden

KBT står för Kognitiv beteendeterapi. Det är en aktiv och målinriktad form av psykoterapi som har sitt ursprung i kognitiv teori och inlärningspsykologi. Kognitiv teori handlar om vårt sätt att tänka, tolka och skapa mening och inlärningspsykologi om vårt sätt att lära in och förändra beteenden. Begreppet beteende används i en vid bemärkelse som involverar både våra observerbara beteenden, våra tankar och känslor.

KBT, som har utvecklats i takt med nya forskningsrön, är ett paraplybegrepp för ett flertal terapier med liknande teoribakgrund. Acceptance and commitment therapy (ACT) som har sitt ursprung i österländsk filosofi, är en av de inriktningar jag arbetar utifrån.

Acceptans och medveten närvaro

ACT adderar ett existentiellt perspektiv, medveten närvaro och acceptans till den praktiska, lösningsfokuserade och handlingsinriktade KBT:n. Inom ACT betonas förändring av inställningen till upplevelser, tankar och känslor och inte enbart förändring av dess innehåll. Existentiella frågor lyfts in och medveten närvaro och acceptans är viktiga inslag i behandlingen.

Livet innehåller ofrånkomligen lidande. Det finns aspekter av livet som ligger bortom vår förmåga att påverka. Många gånger utkämpar vi en inre kamp mot sådant vi inte kan kontrollera. Vårt förhållningssätt till det vi tänker och känner, våra impulser att undvika kortsiktigt obehag och vår oförmåga att acceptera det som är bidrar då till att vi mår ännu sämre. En del i behandlingen är att öva sin psykologiska flexibilitet, det vill säga att kunna ha olika typer av tankar och känslor i stunden och samtidigt kunna vara självmedkännande och agera i linje med sina livsvärden.

Målinriktat förändringsarbete

KBT utgår från ett helhetsperspektiv. Behandlingen inleds med att så tydligt som möjligt få en bild av problemet. Vi undersöker tillsammans det du tänker, känner och gör för att se hur det påverkar din livskvalitet och begränsar din tillvaro. Med det som utgångspunkt får du sätta upp mål och vi samarbetar sedan för att skapa förändring.

I terapin arbetar vi systematiskt med de känslor, tankar och beteenden som är problematiska, i riktning mot dina personliga livsmål. Utgångspunkten är i nuet och fokus är både här och nu och framåt. Vi tittar även på det som har varit för att förstå hur vissa problematiska mönster har uppkommit. Terapin är en kombination av samtal och egna hemuppgifter som vi utformar kopplade till dina behandlingsmål. Du får träna på sådant som är viktigt för att kunna bryta när du hamnat i destruktiva mönster, bygga upp nya funktionella mönster och hälsosamma sätt att hantera livet och möta svårigheter.

Nyinlärning

I KBT är utgångspunkten att beteenden är inlärda och därmed också kan läras om. Våra beteenden är formade av det vi upplevt genom livet och av de reaktioner vi fått på det vi gjort. Olika slags brister i inlärning kan ligga bakom psykiska problem. Det kan vara så att vi aldrig har fått lära oss hur vi ska hantera vissa situationer eller hur vi ska lugna oss själva när vi känner oss oroliga. Det kan också vara så att vi har kunskapen och färdigheterna men att åtkomsten stundtals blockeras av starka känslor.

Analys, exponering och färdighetsträning

För att förändra något behöver vi först ha en tydlig bild av vad vi vill förändra. Det får vi genom att i detalj granska vad som händer i de situationer som blir jobbiga för oss. Vi lär på det här sättet känna oss själva, våra reaktioner och drivkrafter. Genom att se på situationen klarare får vi också enklare att hitta alternativa sätt att hantera jobbiga situationer och känna tilltro till att förändring är möjlig.

När vi har börjat bli medvetna om mönster som inte längre tjänar oss behöver vi träna på att acceptera det kortsiktiga obehag det innebär att börja göra på nya sätt. Gång på gång göra nya medvetna val och handlingar som gynnar oss på sikt och som ligger i linje med det som är viktigt för oss i livet.

För att bryta ett problembeteende kan vi även behöva öva vissa färdigheter. En färdighet kan exempelvis vara att ta kontroll över automatiska beteenden och istället stanna upp och medvetet välja handling. Det kan också handla om att öva funktionella strategier för att hantera ilska eller ångest, bryta negativa tankemönster, hitta meningsfulla aktiviteter, etablera rutiner, lösa problem eller sätta gränser. 

Exponering är en annan viktig behandlingsingrediens som innebär att stegvis närma sig det som väcker obehag. Det kan handla om egna minnen, tankar och känslor, men också om situationer, människor, djur, transportmedel eller platser. 


Emma Henriksson

Socionom & terapeut
Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Känner du behov av terapi? Du är alltid välkommen att kontakta mig eller boka direkt i kalendern.