Tankar, känslor och beteenden

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en aktiv och målinriktad form av psykoterapi som visat goda resultat för behandling av psykisk ohälsa och förändring av ohälsosamma vanor. Metoden har sitt ursprung i inlärningspsykologi och kognitiv teori. Kognitiv teori beskriver människan genom vårt sätt att tänka och skapa mening. Inlärningspsykologi beskriver människan genom vårt sätt att lära in, bevara, förstärka och förändra beteenden.

Acceptans, medveten närvaro och livsvärden

KBT har utvecklats i takt med nya forskningsrön. I sin nyare form har delar med ursprung i österländsk filosofi integrerats. Här betonas även förändring av klientens inställning till sina upplevelser, tankar och känslor och inte enbart förändring av dess innehåll. Existentiella frågor, medveten närvaro och acceptans lyfts in i behandlingen. 


KBT är ett paraplybegrepp för ett flertal terapier med liknande teoribakgrund. En av dessa är Acceptance and commitment theray, ACT, som utgår från att tankar och känslor i sig inte är farliga eller negativa, utan en del av att vara människa. Det som skapar problem är snarast vårt förhållningssätt till dem och våra impulser att undvika kortsiktigt obehag. Behandlingen syftar bland annat till att öva upp sin psykologiska flexibilitet, det vill säga att kunna ha olika typer av tankar och känslor i stunden och samtidigt kunna agera i linje med sina livsvärden. 

Helhetsperspektiv

KBT utgår från ett helhetsperspektiv. Behandlingen inleds med att så tydligt som möjligt försöka få en bild av problemet. Undersöka det du tänker, känner och gör för att se hur det påverkar din livskvalitet och begränsar din tillvaro. Vi arbetar i terapin systematiskt med de känslor, tankar och beteenden som är problematiska, i riktning mot dina personliga livsmål. Du lär dig mer om hur dina egna beteenden fungerar och får träna på sådant som är viktigt för att kunna bryta när du hamnat i destruktiva mönster. Målet är att bygga upp nya funktionella mönster och ta fram ditt eget bästa sätt att hantera livet och möta svårigheter.

Inlärning

I KBT är utgångspunkten att beteenden är inlärda och därmed också kan läras om. Begreppet beteende används i en vid bemärkelse som involverar både våra observerbara beteenden och det vi känner och tänker. 


Det vi känner, tänker och gör är format av det vi upplevt genom livet och av de reaktioner vi fått på det vi gjort. Olika slags brister i inlärning kan ligga bakom psykiska problem. Ibland har vi aldrig fått lära oss hur vi ska hantera vissa situationer eller hur vi ska lugna oss själva när vi känner oss oroliga. Andra gånger har vi kunskapen och färdigheterna men åtkomsten till det blockeras stundtals av starka känslor. 

Analys

För att förändra något behöver vi först ha en tydlig bild av vad du vill förändra. Det får vi genom att i detalj granska vad som händer i de situationer som blir jobbiga för dig. Du lär på det här sättet känna dig själv, dina reaktioner och dina drivkrafter. Genom att noga analysera problemet ökar du förutsättningarna för att känna dig motiverad att förändra gamla mönster. Genom att se på situationen klarare får du också enklare att hitta alternativa sätt att hantera jobbiga situationer. 

Nya vanor

För att bryta mönster behöver vi för det första stanna upp och bli medvetna om vad som pågår. Vi behöver dessutom acceptera det kortsiktiga obehag det innebär att börja göra på nya sätt. Sedan behöver vi gång på gång göra nya medvetna val och handlingar som gynnar oss på sikt och som ligger i linje med det som är viktigt för oss i livet.


För att bryta ett problembeteende kan vi även behöva öva vissa färdigheter. En färdighet kan exempelvis vara att ta kontroll över automatiska beteenden och istället stanna upp och medvetet välja handling. Det kan också handla om att öva funktionella strategier för att hantera ilska, ångest eller obehag, hitta meningsfulla aktiviteter, etablera rutiner, lösa problem, säga nej eller sätta gränser.

Ett samarbete

Terapin är ett samarbete mellan dig och mig. Jag strukturerar arbetet, har kunskap om mänsklig funktion och verktyg för förändringsprocessen. Du är experten på dig själv. Min uppgift är att lyssna på dig, ge dig utrymme att stanna upp och reflektera och hjälpa dig att komma fram till dina egna svar och dina egna bästa sätt att hantera livet. Grunden för framgångsrik terapi är att du känner dig trygg med mig som terapeut, har tillit till metoden och känner att du kan prata om det som för dig är viktigt. Kom ihåg att inget problem är för litet eller oväsentligt, det som har betydelse är hur du upplever det.

Behandlingsupplägg

Kontakten inleds med ett förutsättningslöst möte där du får berätta om vad du behöver hjälp med och vill uppnå med kontakten och samtidigt får en uppfattning om vem jag är och hur jag jobbar. Om du väljer att inleda ett samarbete fortsätter vi med en fördjupad kartläggning för att ringa in problemet. Du får därefter sätta upp personliga mål som blir grunden till vårt samarbete.  


Vi träffas sedan regelbundet och arbetar aktivt med dina behandlingsmål i form av samtal, analys, problemlösning och färdighetsträning, som kan handla om att öva in nya tankemönster, nya sätt att agera eller att hantera känslor.


Tillsammans planerar vi hemuppgifter kopplade till målen, som du får utföra mellan sessionerna. Det kan exempelvis vara att läsa en viss litteratur, registrera automatiska tankar, öva andning och avslappning, skriva känslodagbok eller utsätta dig för jobbiga situationer och testa nya strategier. 


I samtalen lägger vi mycket tonvikt på dina styrkor och resurser och på det du gör som fungerar. Du får under processen ägna tid åt att fundera på vad som är viktigt för just dig, vad som gör dig glad och vilket slags liv du vill leva.Utvärdering och uppföljning

Vi utvärderar löpande kontakten för att säkerställa att vi rör oss framåt och använder tiden till det som är viktigt för dig. Ju öppnare du är med hur du upplever processen, desto bättre kan jag hjälpa dig. Du kan alltid lämna feedback både muntligt och via formuläret skattning av session.


Samtalskontakten anpassas efter dina individuella behov och önskemål. Kontakten kan pågå under både längre och kortare tid. Det är alltid du som bestämmer hur länge du vill fortsätta. Inför avslut får du formulera en vidmakthållandeplan för att hålla det du lärt dig levande och vi planerar in ett eller flera uppföljningssamtal.