Behandlingsupplägg

Kontakten inleds med ett förutsättningslöst möte där du får berätta om vad du behöver hjälp med och vill uppnå med kontakten och samtidigt får en uppfattning om vem jag är och hur jag jobbar. Om vi kommer överens om att inleda ett samarbete planerar vi sedan ett upplägg som passar dig. 


I terapin utgår vi från ett helhetsperspektiv. Behandlingen inleds med att så tydligt som möjligt försöka få en bild av problemet, hur det påverkar din livskvalitet och begränsar din tillvaro och vilka faktorer som är bidragande. Vi zoomar in på specifika situationer i din vardag och zoomar ut för att titta på ditt liv i stort. Utforskar tidigare erfarenheter som på olika sätt kan ha påverkat dig och identifierar ohjälpsamma mönster, strategier och övertygelser som kanske har funnits med sedan lång tid tillbaka.


Vi arbetar under samtalen med de känslor, tankar och beteenden som är problematiska, i riktning mot dina personliga livsmål.  Du får under processen ägna tid åt att fundera på vad som är viktigt för just dig, vad du drömmer om, vad som gör dig glad och vilket slags liv du vill leva. Du lär dig mer om hur dina egna beteenden fungerar och får träna på sådant som är viktigt för att kunna bryta när du hamnat i destruktiva mönster. Du får öva på att bygga upp nya funktionella mönster och ta fram ditt eget bästa sätt att hantera livet och möta svårigheter. 

Tillsammans planerar vi hemuppgifter som du får utföra mellan sessionerna. Det kan exempelvis vara att läsa en viss litteratur, registrera automatiska tankar, öva andning och avslappning, skriva känslodagbok eller utsätta dig för jobbiga situationer och testa nya strategier. Jag lägger tonvikt på dina styrkor och resurser och på det du gör som fungerar.

 

The more conscious we are of the interconnectedness of our thoughts and emotions, our choices and actions in the world, the more we can see with eyes of wholeness, the more effective we will be when faced with obstacles, challenges and stress.


Jon Kabat-Zinn

Ett samarbete

Terapin är ett samarbete mellan dig och mig. Jag strukturerar arbetet, har kunskap om mänsklig funktion och verktyg för förändringsprocessen och du är experten på dig själv och ditt liv. Jag möter dig där du just nu befinner dig. Min uppgift är att lyssna på dig, ge dig utrymme att stanna upp och reflektera, och hjälpa dig att komma fram till dina egna svar. Grunden för framgångsrik terapi är att du känner dig trygg med mig som terapeut, har tillit till metoden och känner att du kan prata om det som för dig är viktigt. 

Tankar, känslor och beteenden

De metoder jag arbetar utifrån är Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and commitment therapy (ACT). KBT är en aktiv och målinriktad form av psykoterapi som har sitt ursprung i kognitiv teori och inlärningspsykologi. Kognitiv teori handlar om vårt sätt att tänka, tolka och skapa mening och inlärningspsykologi om vårt sätt att lära in och förändra beteenden.  ACT, som har sitt ursprung i österländsk filosofi, adderar ett existentiellt perspektiv, medveten närvaro och acceptans till den praktiska, lösningsfokuserade och handlingsinriktade KBT:n. Jag har också med mig den psykodynamiska terapins utvecklingspsykologiska och relationella perspektiv. 

Jag använder sällan färdiga behandlingsmanualer utan utformar varje terapi utifrån varje persons behov. Ibland går vi mer på djupet för att utforska det förflutna, relationer och dess inflytande på nuet och andra gånger jobbar vi mer praktiskt här, nu och framåt. 

 

Målet bör ej vara att välja den ”rätta” teorin utan att använda en viss – eller flera – teorier på ett effektivt sätt. Vara öppen och uppskatta mångfalden av inriktningar, alla har de något viktig att erbjuda. Vilken teori är effektivast för en viss klient så som teorin tillämpas av mig? 


Bruce E. Wampold, psykoterapiforskare

Acceptans och medveten närvaro 

Livet innehåller ofrånkomligen lidande. Det finns aspekter av livet som ligger bortom vår förmåga att påverka. Många gånger utkämpar vi en inre kamp mot sådant vi inte kan kontrollera. Vårt förhållningssätt till det vi tänker och känner, våra impulser att undvika kortsiktigt obehag och vår oförmåga att acceptera det som är bidrar till att vi mår ännu sämre.

Att ha tankar och känslor är en del av att vara människa, men ibland identifierar vi oss så mycket med det vi tänker och känner att vi glömmer vilka vi är. En del i behandlingen är att öva sin psykologiska flexibilitet, det vill säga att kunna ha olika typer av tankar och känslor i stunden och samtidigt kunna agera i linje med sina livsvärden.

Inlärning

I KBT är utgångspunkten att beteenden är inlärda och därmed också kan läras om. Begreppet beteende används i en vid bemärkelse som involverar både våra observerbara beteenden, våra tankar och känslor. Våra beteenden är formade av det vi upplevt genom livet och av de reaktioner vi fått på det vi gjort.


Olika slags brister i inlärning kan ligga bakom psykiska problem. Det kan vara så att vi aldrig har fått lära oss hur vi ska hantera vissa situationer eller hur vi ska lugna oss själva när vi känner oss oroliga. Det kan också vara så att vi har kunskapen och färdigheterna men att åtkomsten stundtals blockeras av starka känslor. 

Analys och färdighetsträning

För att förändra något behöver vi först ha en tydlig bild av vad vi vill förändra. Det får vi genom att i detalj granska vad som händer i de situationer som blir jobbiga för oss. Vi lär på det här sättet känna oss själva, våra reaktioner och drivkrafter. Genom att se på situationen klarare får vi också enklare att hitta alternativa sätt att hantera jobbiga situationer och känna tilltro till att förändring är möjlig.


När vi har börjat bli medvetna om mönster som inte längre tjänar oss behöver vi träna på att acceptera det kortsiktiga obehag det innebär att börja göra på nya sätt. Gång på gång göra nya medvetna val och handlingar som gynnar oss på sikt och som ligger i linje med det som är viktigt för oss i livet.


För att bryta ett problembeteende kan vi även behöva öva vissa färdigheter. En färdighet kan exempelvis vara att ta kontroll över automatiska beteenden och istället stanna upp och medvetet välja handling. Det kan också handla om att öva funktionella strategier för att hantera ilska, ångest eller obehag, bryta negativa tankemönster, hitta meningsfulla aktiviteter, etablera rutiner, lösa problem, säga nej eller sätta gränser.

Utvärdering och uppföljning

Vi utvärderar löpande kontakten för att säkerställa att vi rör oss framåt och använder tiden till det som är viktigt för dig. Ju öppnare du är med hur du upplever processen, desto bättre kan jag hjälpa dig. Du kan alltid lämna feedback både muntligt och via formuläret skattning av session. 


Samtalskontakten anpassas efter dina individuella behov och önskemål. Kontakten kan pågå under både längre och kortare tid. Inför avslut får du formulera en vidmakthållandeplan för att hålla det du lärt dig levande och vi planerar in ett eller flera uppföljningssamtal.