Vad är KBT?

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en form av psykoterapi som grundas på inlärningsteori och kognitiv teori. Inlärningsteori handlar om hur mänskliga beteenden formas och lärs in i samspel med miljön och kognitiv teori om hur våra tankar påverkar våra känslor och beteenden och vice versa. Utgångspunkten i KBT är att våra beteenden är inlärda och därmed kan läras om. Även vårt tänkande räknas här som ett beteende. Utifrån aktuella problem i din nuvarande livssituation jobbar vi både här och nu, framåt och med mönster som har uppstått under livets gång.

Behandlingen består både av samtal och av att öva på färdigheter i din vardag. Vi jobbar med att identifiera och förändra ohjälpsamma mönster i både tankar, känslor och beteenden. 
Vanliga behandlingsinslag är att identifiera och bryta negativa tankemönster, beteendeanalys, beteendeaktivering, exponering, beteendeexperiment och avslappningsövningar. 

Acceptance and commitment therapy

KBT är ett paraplybegrepp som innehåller ett flertal olika terapiformer med samma grund. En av dessa är Acceptance and commitment therapy och som jag integrerar i behandlingen. Viktiga ingredienser i ACT är acceptans, som innebär att tillåta upplevelser utan att försöka fly från, ändra eller kontrollera, och medveten närvaro som innebär att vara i nuet utan att värdera eller döma.  ACT utgår från att tankar och känslor i sig inte är farliga eller negativa, utan de är en del av att vara människa. Det som skapar problem är snarare vårt förhållningssätt till tankarna och känslorna, och våra impulser att undvika kortsiktigt obehag. I terapin får du öva upp din psykologiska flexibilitet, det vill säga att kunna ha olika typer av tankar och känslor i stunden och samtidigt kunna agera i linje med dina livsvärden. 

Hur går det till?

Terapin är ett samarbete mellan dig och mig. Jag strukturerar arbetet och har kunskap om mänsklig funktion och verktyg för förändringsprocessen, men det är du som är experten på dig själv. Min uppgift är att lyssna på dig, ge dig utrymme att stanna upp och reflektera och hjälpa dig att komma fram till dina egna svar och dina egna bästa sätt att hantera livet. Grunden för framgångsrik terapi är att du känner dig trygg med mig som terapeut, har tillit till metoden och känner att du kan prata om det som för dig är viktigt. Kom ihåg att inget problem är för litet eller oväsentligt, det som har betydelse är hur du upplever det.

Kontakten inleds med ett förutsättningslöst möte där du får berätta om vad du behöver hjälp med och vill uppnå med kontakten och samtidigt får en uppfattning om vem jag är och hur jag jobbar. Om du väljer att inleda ett samarbete fortsätter vi med en fördjupad kartläggning för att ringa in problemet. Du får därefter sätta upp personliga mål som blir grunden till vårt samarbete.


Vi träffas sedan regelbundet och arbetar aktivt med dina behandlingsmål. Tillsammans planerar vi hemuppgifter kopplade till målen, som du får utföra mellan sessionerna. I behandlingen får du både jobba med att förändra det som går att påverka och med att odla ett nytt förhållningssätt till det som är. Du lär känna dig själv på ett djupare plan och får större medvetenhet om hur du fungerar. Du får verktyg att hantera tankar, känslor och problematiska situationer. I samtalen lägger vi tonvikt på dina styrkor och resurser och på det du gör som fungerar. Du får under processen ägna tid åt att fundera på vad som är viktigt för just dig, vad som gör dig glad och vilket slags liv du vill leva och vi jobbar sedan i den riktningen. 


Vi utvärderar löpande kontakten för att säkerställa att vi rör oss framåt och använder tiden till det som är viktigt för dig. Ju öppnare du är med hur du upplever processen, desto bättre kan jag hjälpa dig. Du kan alltid lämna feedback både muntligt och via formuläret skattning av session.

Hur ofta och hur länge?

Samtalskontakten anpassas efter dina individuella behov och önskemål. Det är vanligt att träffas en gång i veckan under tio till tjugo veckor, men kontakten kan pågå under både längre och kortare tid. När vi börjar närma oss avslut brukar vi glesa ut kontakten. Vi brukar boka in ett uppföljningssamtal ca tre månader efter avslutad kontakt. Varje session pågår mellan 45 och 60 minuter.

 

Vetenskapligt stöd

Psykoterapiforskning har visat att KBT har god effekt vid de flesta typer av psykiska problem. Terapin är flexibel och behandlingen kan skräddarsys för den enskilda individen. Problemområden som har ett gott forskningsstöd är ångestproblem såsom paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom och hypokondri, depression, sömnstörningar, stressrelaterade problem, alkoholproblem, ätstörningar, kronisk smärta, sex och samlevnadsproblem och vissa typer av personlighetsstörningar.


En viktig aspekt för framgångsrikt resultat är dock att välja en metod som du tror på och som passar just dig. Det finns studier som visat att det verksamma inom psykoterapi i högre grad handlar om gemensamhetsfaktorer än om ingredienser som är specifika för en viss metod. Det som ofta räknas in här är samarbetsklimatet, behandlingens struktur, terapeutens tilltro till sin metod och patientens tillit till terapeuten. Att terapeuten gör rätt sak vid rätt tillfälle i förhållande till patienten och patientens förväntningar på att behandlingen ska vara framgångsrik och upplevda kontroll över problemet. 


Rätt för en är fel för en annan. Du behöver få testa för att veta. Ibland känner du direkt. Andra gånger tar det lite tid att hitta den terapeut och metod som känns rätt för dig. Det är värt att ge det den tiden. Värt att ta dina behov på allvar och investera i den hjälp just du behöver.