KBT & ACT

Kognitiv beteendeterapi

KBT är en handlings- och målinriktad metod som har sin utgångspunkt i din nuvarande livssituation och det som är viktigt för dig i livet.  KBT är en form av psykoterapi som grundas på inlärningsteori och kognitiv teori. Inlärningsteori handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön och kognitiv teori om hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar och vice versa. KBT kännetecknas av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten. Terapeuten strukturerar arbetet och har en aktiv roll men det är klienten som är experten på sig själv. Klienten informeras om arbetssättet, och sedan kartläggs med en så kallad beteendeanalys vad som utlöser problemen och gör att de kvarstår. Denna utmynnar i en behandlingsplan som provas och utvärderas under behandlingens gång.  Fokus ligger främst på det som är aktuellt här och nu. Arbetssättet är strukturerat, handlingsorienterat och tydligt. Behandlingen bygger inte enbart på samtal, utan också på praktiska övningar. 

I KBT ingår en del undervisning för att ge klienten generella kunskaper om, men också ökad kännedom om sina egna, psykiska och kroppsliga mekanismer. Vanliga behandlingsinslag är att identifiera och bryta negativa tankemönster, beteendeaktivering, rollspel, beteendeexperiment och avslappningsövningar. En viktig del inom KBT är arbetet med exponering. Att gradvis, och på ett nytt sätt, utsätta sig för de situationer som är skrämmande eller obehagliga. Det kan exempelvis handla om att åka pendeltåg, att sitta på ett fullsatt café, att prata inför andra eller ta kontakt med nya människor. 

Acceptance and commitment therapy

KBT är ett paraplybegrepp som innehåller ett flertal olika terapiformer med samma grund. En av dessa är Acceptance and commitment therapy. Viktiga ingredienser är acceptans, det vill säga att tillåta upplevelser utan att försöka fly från, ändra eller kontrollera, och medveten närvaro som innebär att vara i nuet utan att värdera eller döma. Klienten får under terapin reflektera över och formulera vad som för hen är viktigt i livet. Utgångspunkten är liksom i KBT att beteenden är inlärda och kan läras om. ACT utgår från att tankar och känslor i sig inte är farliga eller negativa, de är en del av att vara människa. Det som skapar problem är vårt förhållningssätt till dem, våra impulser att undvika kortsiktigt obehag. Målet med terapin är att öva upp sin psykologiska flexibilitet, det vill säga att kunna ha olika typer av tankar och känslor i stunden och samtidigt agera i linje med sina livsvärden. I terapin arbetar vi utifrån en kombination av KBT och ACT. Dina värderingar är grunden för de behandlingsmål vi sätter upp. Du får i terapin ägna tid åt att fundera på vad som är viktigt för just dig. Vad gör dig glad? Vilken slags liv vill du leva? I vilken riktning vill du röra dig?

Hur går det till? 

I KBT är utgångspunkten att det är du som är experten på dig själv och ditt liv. Jag strukturerar arbetet och har en aktiv roll. Behandlingen är ett samarbete där jag hjälper dig att komma fram till dina egna svar och dina egna bästa sätt att hantera livet. Grunden för framgångsrik terapi är att du känner dig trygg med terapeuten, har tillit till metoden och känner att du kan prata om det som för dig är viktigt. Kom ihåg att inget problem är för litet eller oväsentligt, det som har betydelse är hur du upplever det.

Kontakten inleds med ett förutsättningslöst möte där du får berätta om vad du behöver hjälp med och vill uppnå med kontakten och samtidigt får en uppfattning om vem jag är och hur jag jobbar. Om du väljer att inleda ett samarbete fortsätter vi med en fördjupad kartläggning för att ringa in problemet. Du får därefter sätta upp personliga mål som blir grunden till den behandlingsplan vi utformar.

Vi träffas sedan regelbundet och arbetar aktivt med dina behandlingsmål. Tillsammans planerar vi hemuppgifter kopplade till dina mål som du får utföra mellan sessionerna. I behandlingen får du både jobba med att förändra det som går att påverka och med att odla ett nytt förhållningssätt till det som är, dina tankar och känslor. I samtalen lägger vi störst tonvikt på dina styrkor och resurser och på det du gör som fungerar. Du får under processen ägna tid åt att fundera på vad som är viktigt för just dig. Vad gör dig glad? Vilken slags liv vill du leva? I vilken riktning vill du röra dig?

Vi utvärderar löpande kontakten för att säkerställa att vi rör oss framåt och använder tiden till det som är viktigt för dig.

Hur ofta och hur länge?

Samtalskontakten anpassas efter dina individuella behov och önskemål. Det är vanligt att träffas en gång i veckan under tio till tjugo veckor, men kontakten kan pågå under både längre och kortare tid. Ibland räcker det med några enstaka sessioner. Ibland passar det bättre att komma varannan vecka. Jag anpassar upplägget efter dig. När vi börjar närma oss avslut brukar vi glesa ut kontakten. Vi brukar boka in ett uppföljningssamtal ca tre månader efter avslutad kontakt. Varje session pågår mellan 45 och 60 minuter. 
 

Vetenskapligt stöd

Det finns en lång tradition inom KBT att bygga på vetenskapliga resultat för att ständigt förbättra behandlingsmetoderna. Psykoterapiforskning har visat att KBT har god effekt vid de flesta typer av psykiska problem. Terapin är flexibel och behandlingen kan skräddarsys för den enskilda individen. Problemområden som har ett gott forskningsstöd är ångestproblem (såsom paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom och hypokondri), depression, sömnstörningar, stressrelaterade problem, alkoholproblem, ätstörningar, kronisk smärta, sex och samlevnadsproblem och vissa typer av personlighetsstörningar.

En viktig aspekt för framgångsrikt resultat är dock att välja en metod som du tror på, som passar just dig. Forskningen visar att kvaliteten på själva relationen har en stor betydelse för behandlingsutfallet. Patienter som blivit hjälpta av vården hänvisar sällan till en viss behandlingsmetod eller speciell vårdorganisation. De lägger tyngdpunkten på en eller några bestämda personer och dess personliga egenskaper. Faktorer som personkemi, att känna sig respekterad, sedd, hörd, accepterad och uppskattad benämns som viktiga (Alain Topor, 2004: Vad hjälper? Vägar till återhämtning från svåra psykiska problem). Tid är en av de centrala aspekterna i mänskliga relationer. Det tar tid att bygga upp och upprätta en relation. Rätt för en är fel för en annan. Ibland känner man direkt. Andra gånger tar det tid att hitta rätt terapeut. Det är värt att ge det den tiden. Värt att ta dina behov på allvar och investera i den hjälp just du behöver.