Socionom & terapeut 

Jag heter Emma Henriksson och är terapeut och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Sedan 2007 har jag jobbat med samtalsbehandling i olika former. 2019 startade jag Samtalsplatsen. 


Jag vill verka för ett samhälle där vi får vara de vi är och inte behöver låta oss inordnas i kategorier eller pressas in i färdiga mallar. Där det finns plats för var och en och där vi kan uppskatta varandras olikheter. Där människan och inte diagnosen står i centrum.  

Legitimation

Kuratorslegitimationen innebär att jag lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under IVO:s tillsyn. Legitimationen är en garanti för att jag har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs samt arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag har F-skattesedel och patientförsäkring. Går regelbundet i handledning hos legitimerad psykoterapeut och för journal enligt Patientdatalagen (i Kaddio journalsystem). Arbetar under tystnadsplikt och sekretess. 

 

Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Vården ska bygga på patientens självbestämmande och integritet och vara lättillgänglig. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.


Ur Hälso- och sjukvårdslagen

Yrkesbakgrund

  • Kurator på Handens vårdcentral i Haninge
  • Kurator på Hälsomottagningen Handen, en specialistmottagning för ohälsosamma levnadsvanor
  • Kurator på Gävle sjukhus, på onkologen och demensmottagningen 
  • Rehabiliteringscoach på Alma Folkhögskola, med arbetslivsinriktad rehabilitering vid psykisk ohälsa
  • IPS-handledare inom Huddinge kommuns socialpsykiatri, med arbetslivsinriktad rehabilitering 
  • Arbetsmarknadskonsulent på Huddinge kommun
  • Jobbcoach på Arbetsförmedlingen 

Utbildning

2007 tog jag examen på Socionomprogrammet, en 3,5 årig högskoleutbildning som ger praktiska och teoretiska kunskaper för att jobba förebyggande, stödjande och behandlande med människor som befinner sig i utsatta och svåra livssituationer. Utbildningen kompletterar individperspektivet med samhälls- och kulturanalys. Människan betraktas som en del av ett socialt och kulturellt sammanhang, och begrepp som självkänsla, diagnoser och psykisk ohälsa ses i en samhällelig kontext. Hänsyn tas till hur faktorer som makt och sociala orättvisor påverkar vår hälsa. Under utbildningen gjorde jag en termins praktik som sjukhuskurator och en halv termin på fältstudier i södra Indien. 

Därefter har jag under tre terminer läst en grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) i kognitiv beteendeterapi. Utbildningen inkluderade 50 timmar egenterapi och 120 timmar handledning i grupp. 2022 påbörjade jag den treåriga påbyggnadsutbildningen för att bli legitimerad psykoterapeut. Inriktningen är integrativ med psykodynamisk grund. 


Därtill har jag läst en diplomutbildning till livs- och karriärcoach samt fristående akademiska kurser inom ledarskap, coaching, arbetsrehabilitering, positiv psykologi, friskfaktorer och hälsa. Jag gick även en åtta månaders utbildning i emotionell intelligens och affektfokuserad terapi på universitetet under de år jag bodde i Madrid.