Jag heter Emma Henriksson och är socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Jag är 38 år, växte upp i Gävle, studerade i Örebro och har bott i Stockholm sedan 2010. Under tolv års tid har jag jobbat med samtalsbehandling i olika former. 


Jag startade Samtalsplatsen 2019 för att kunna jobba med det som för mig är det mest meningsfulla, på det sätt som jag tror på. 

Legitimation och kvalitetssäkring

Kuratorslegitimationen innebär att jag lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under IVO:s tillsyn. Legitimationen är en garanti för att jag har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs samt arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag har F-skattesedel och patientförsäkring. Går regelbundet i handledning hos legitimerad psykoterapeut och för journal enligt Patientdatalagen (i Kaddio journalsystem). Arbetar under tystnadsplikt och sekretess. 

 

Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Vården ska bygga på patientens självbestämmande och integritet och vara lätt tillgänglig. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.


Ur Hälso- och sjukvårdslagen

Behandlingsfilosofi

Mitt mål är att bidra till ökad hälsa och välmående både på individ- och på samhällsnivå. Jag vill verka för ett samhälle anpassat för människan, där vi får vara de vi är och inte behöver låta oss inordnas i kategorier eller pressas in i färdiga mallar. Där det finns en plats för var och en och där vi kan uppskatta varandras olikheter. Där människan och inte diagnosen står i centrum. Där vi uppmärksammar det friska, drömmarna, att ett annat liv är möjligt.


Kropp, själ och psyke är en helhet och kan inte separeras från varandra. Att enbart rikta in sig på ett symptom i taget och behandla det avskilt från helheten fungerar bara kortsiktigt. De symptom som uppstår när vi mår psykiskt dåligt har sitt ursprung i något och ingår i ett sammanhang. Vi människor påverkas både av biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Det vi är med om under livet, den miljö vi befinner oss i och de människor vi har i vår närhet påverkar oundvikligen hur vi mår. 

Yrkesbakgrund

  • Kurator på Handens vårdcentral
  • Kurator på Hälsomottagningen Handen, en specialistmottagning för ohälsosamma levnadsvanor
  • Sjukhuskurator på Gävle sjukhus
  • Rehabiliteringscoach på Alma Folkhögskola, med arbetslivsinriktad rehabilitering vid psykisk ohälsa
  • IPS-handledare inom Huddinge kommuns socialpsykiatri, med arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Arbetsmarknadskonsulent på Huddinge kommun
  • Jobbcoach på Arbetsförmedlingen 

Utbildning

2007 tog jag examen på Socionomprogrammet, en 3,5 årig högskoleutbildning som ger praktiska och teoretiska kunskaper för att jobba förebyggande, stödjande och behandlande med människor som befinner sig i utsatta och svåra livssituationer. Utbildningen kompletterar individperspektivet med samhälls- och kulturanalys. Människan betraktas som en del av ett socialt och kulturellt sammanhang, och begrepp som självkänsla, diagnoser och psykisk ohälsa ses i en samhällelig kontext. Hänsyn tas till hur faktorer som makt och sociala orättvisor påverkar vår hälsa. Under utbildningen gjorde jag en termins praktik som sjukhuskurator och en halv termin på fältstudier i södra Indien. 

Därefter har jag under tre terminer läst en grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) i kognitiv beteendeterapi. Utbildningen inkluderade 50 timmar egenterapi och 120 timmar handledning i grupp. 2022 påbörjade jag den treåriga påbyggnadsutbildningen för att bli legitimerad psykoterapeut. 


Därtill har jag läst en diplomutbildning till livs- och karriärcoach samt fristående akademiska kurser inom ledarskap, coaching, arbetsrehabilitering, positiv psykologi, friskfaktorer och hälsa. Jag gick även en åtta månaders utbildning i emotionell intelligens och affektfokuserad terapi på universitetet under de år jag bodde i Madrid.

 

Emma är lätt att samarbeta med. Lyhörd, varm och vågar tänka nytt. Hon är en mycket god lyssnare och kurator, hon har lång erfarenhet och bred kompetens, jag rekommenderar henne alltid varmt för samtal och stöd till caféets kunder. 

Caroline Edgren, grundare Livingroom coffee and connection

She’s always been a good listener, which is why I wasn’t surprised to learn that she chose to become a therapist. Emma is warm, friendly and softly spoken, but also filled with deep convictions, and what I interpret as an unusually strong internal compass.


Patrik Edvardsson, intervju i The weak ties projekt