Psykodynamisk långtidsterapi till reducerat pris

Vill du ha förändring och är motiverad och nyfiken på psykodynamisk långtids- och insiktsterapi? Har du viljan och möjligheten att gå en gång i veckan under två år?

 

Jag kommer under hösten 2022 att erbjuda psykodynamisk långtidsterapi till reducerat pris (ca 500 kr/session – kan anpassas efter ekonomiska förutsättningar hos den person som blir aktuell).

Hur går det till?

Vi inleder med 3-4 orienterande samtal för att kartlägga och tillsammans utforska om det här är en terapiform för dig och om dina behov matchar med mig som terapeut. Om bedömningen blir att vi inleder terapi så kommer vi att träffas en gång i veckan under två år. Vi kommer överens om ramar och vad som ska vara i fokus för behandlingen. 


Arbetet styrs av ett gemensamt undersökande. En god och förtroendefull samarbetsrelation är av stor vikt. Som terapeut arbetar jag med frågor, klargöranden och tolkningar för att hjälpa dig till insikt. 


Jag filmar varje session och visar utvalda delar på handledning tillsammans med en handledare och två kollegor. Filminspelningarna hanteras med sekretess och tystnadsplikt och raderas efter varje handledningstillfälle. Syftet med filmerna är att jag som terapeut ska kunna observera mitt arbete, få professionell handledning av legitimerad psykoterapeut och utvecklas i min yrkesroll. Handledningen fungerar på detta sätt samtidigt som en kvalitetssäkring av terapiprocessen. 

Vad är psykodynamisk terapi? 

Psykodynamisk psykoterapi (PDT) är ett samlingsnamn för psykoterapier inriktade på arbete med självinsikt och relationer till andra. Ur ett psykodynamiskt perspektiv är det viktigt att förstå och analysera de känslor och inre konflikter som ligger till grund för olika beteenden och symtom.


En grundtanke är att vi människor har ett omedvetet inre liv som huvudsakligen formats i nära och viktiga relationer under uppväxten. Vår livshistoria har således en stor betydelse för våra liv som vuxna. Det förflutna lever kvar i nuet avspeglat i hur vi fungerar i relation till andra och till oss själva. Under uppväxten utvecklar vi olika slags försvar mot känslomässigt obehag och inre konflikter. Ibland leder dessa försvar till psykiska symtom och begränsningar.


I terapin arbetar vi med att förstå och bearbeta relationer, upplevelser och minnen från tidigt i livet. I ljuset av dessa kan vi tolka och förstå våra liv här och nu, vilket hjälper oss att jobba för förändring. Målet är att komma fram till ett mer konstruktivt sätt att förhålla sig till livet, sig själv och andra människor. Att bli medveten om sina känslor, behov och reaktioner och dess ursprung underlättar förändring av självbild och självkänsla.


Längden på psykodynamisk psykoterapi kan variera från kortare terapier till långtidsterapier på flera år. Det är vanligt att träffas en gång i veckan. En korttidsterapi avgränsas ofta till en speciell problemställning. I en långtidsterapi lämnas ett större utrymme för att följa patienten och att mer djupgående bearbeta det som i stunden kommer upp.


Hör av dig om du vill anmäla ditt intresse eller veta mer!