Fobi för känslor

Många psykiska problem har sin rot i en rädsla för känslor. Erfarenheter under livet bidrar till att vissa känslor blockeras av hämmande känslor såsom ångest och skam. Alla har vi någon känsla som är extra problematisk att stå ut med. För en är det ilska, för en annan är det sorg, för en tredje är det glädje. De känslor vi är omedvetna om, ovana vid eller inte övat på att hantera tenderar med större sannolikhet att bli till problem i livet.

Liksom andra fobier behandlas rädslan för känslor med att gradvis närma sig och exponera sig för känslan. Terapin hjälper dig att bli medveten om dina känslor, kunna tolerera dem, reglera dem och använda dem som guide för effektivt agerande.

Terapin har ett målinriktat fokus. Vi bestämmer tillsammans ett problemområde att jobba med. Tonvikten ligger på känslolivet men vi jobbar också med dina dysfunktionella tankemönster, din självbild och bild av andra människor. Målet att du ska kunna uppleva dina känslor fullt ut och kunna hantera dem på ett funktionellt sätt, präglat av medkänsla med dig själv och andra.

När känslor blir problematiska 

Känslor bär på ovärderlig information om våra behov och våra reaktioner på det vi är med om i livet. Att bortse från känslorna är att skära av en grundläggande del av oss själva. Alla känslor, både behagliga och obehagliga, är viktiga signaler. Våra känslor är nära sammanbundna med våra tankar och beteenden. 

Aktiverande känslor får oss att öppna upp, engageras och närma oss. Exempel på sådana är ilska, sorg/ledsenhet, rädsla, glädje/njutning, intresse, närhet/ömhet, positiva känslor gentemot självet och sexuell lust. Hämmande känslor får oss att stänga ner, dra oss undan och undvika. Exempel på sådana är ångest/panik, skam, skuld, emotionell smärta och avsky.

Dysfunktionella mönster utvecklas när vi som barn får lära oss att det är något skrämmande eller skamligt  med våra känslor och reaktioner. Det leder till att de i grunden hälsosamma känslorna triggar andra känslor som håller oss tillbaka. Mer eller mindre omedvetet tar vi till olika försvar för att slippa känna, såsom att stänga av, intellektualisera, undvika eller gå till självattack. 

326c5daf-5c3d-46e6-adec-b91cc599866cjpeg

Det som lärts in kan läras om

Som barn är vi naturligt nyfikna och entusiastiska gentemot omvärlden. Vi utforskar och testar, leker oss fram. Våra föräldrar använder sedan hämmande känslor som en ofrånkomlig del av vår uppfostran. Kanske har vi fått höra budskap som: Tona ner dig! Bli inte så arg! Men inte blev du väl ledsen för det där! Var inte så självisk! Ryck upp dig nu!

Vi behöver ett visst mått av hämmande känslor för att fungera i livet och i relationer. Problemen uppstår när dessa blir så pass hämmande att de blockerar de hälsosamma känslorna. Det kan exempelvis leda till att:

  • Känslan av ledsenhet laddas med skam som får oss att snabbt stänga av ledsenheten och spela oberörda.
  • Känslan ilska snabbt övergår i skuldkänslor som får oss att vända ilskan inåt och bli självkritiska.
  • Känslan glädje/entusiasm leder till rädsla för kritik som gör att vi dämpar oss.
  • Känslan stolthet övergår i skam som leder till att vi förminskar oss själva.
  • Känslan av intresse för en annan människa och önskan om att närma oss bryts och övergår i skam när vi uppmärksammar tecken på avvisande hos den andre.

Dessa konfliktfyllda, dysfunktionella, mönster är inlärda. Det betyder att de också kan läras om och ersättas av mer flexibla och hälsosamma mönster. Vi kan förändra vad vi lärt oss att känna rädsla eller skam över. Lära oss att vara stolta över oss själva istället för att skämmas. Att känna glädje över relationer snarare än ångest. Att bli mindre rädda för att uppleva känslor av sorg, ilska och ömhet. 

Emma Henriksson

Socionom & terapeut
Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator