Kognitiv terapi vid depression

Depressionsforskning påvisar att de starka känslorna av nedstämdhet och hopplöshet många gånger beror på att vi, när vi är deprimerade, uppfattar händelser på ett sätt som är felaktigt. Hur vi uppfattar och tolkar det som händer påverkar hur vi känner oss och vad vi gör. 

Depressionens onda cirkel

De negativa och självkritiska tankarna gör oss nedstämda och hindrar oss från att göra de saker som skulle ha kunnat få oss att må lite bättre. När vi börjar undvika saker och situationer förstärks tankarna om att vi är dåliga och inte klarar av någonting. De depressiva tankarna och känslorna förstärker varandra ömsesidigt. Känslorna av nedstämdhet påverkar vad vi fokuserar på, vilka intryck vi tar in och vad vi minns.

Den kognitiva triaden

När vi är deprimerade känner vi oss nedstämda och ensamma och kan därför felaktigt tänka att vi är dåliga och övergivna. Vi tror felaktigt att vi inte lyckas lika bra som andra och att vi förlorat vår förmåga att klara ens de enklaste uppgifter. Den kognitiva triaden beskriver hur vi vid depression har en negativ både på oss själva, på andra och på framtiden.

Den kognitiva triadenPNG

Enligt den kognitiva modellen ligger tidiga erfarenheter under vår uppväxt till grund för att dysfunktionella kognitiva antaganden formas. De kan exempelvis vara: Jag är dålig. Ingen tycker om mig. Dessa antaganden aktiveras vid kritiska händelser senare i livet och bidrar till automatiska negativa tankar, såsom: Allt jag gör är misslyckat. Jag klarar inget. Det är ingen idé med någonting. Depressionen påverkar och påverkas dessutom av beteendefaktorer, fysiologiska faktorer, känslomässiga/affektiva faktorer, motivationella faktorer och kognitiva faktorer.

Analysera tankar, känslor och beteenden

För att kunna börja förändra dysfunktionella mönster börjar vi med att göra analyser av specifika situationer, för att få syn på vad det är i miljön, händelser, tankar, känslor och beteende som bidrar till depressionen. Nedan ser du exempel på två analyser.  


Cirkelanalys depressionPNG


Funktionell analys depressionPNG

Automatiska negativa tankar och tankefällor

I behandlingen undersöker vi dina tankemönster. Du får öva på att identifiera automatiska negativa tankar och tankefällor. Jobba med att ifrågasätta de negativa tankarnas sanningshalt och hjälpsamhet, på att släppa taget om tankar och på att ersätta tankar med mer realistiska alternativ.

Negativa tankar tenderar att komma automatiskt. De behöver inte vara baserade på någon aktuell händelse eller logik. De bara tycks finnas där och kännas sanna, trots att det sällan finns konkreta bevis för att de stämmer med verkligheten. De negativa tankarna fyller inget annat syfte än att få dig att känna dig sämre och hindra dig från att göra det du skulle vilja göra i livet.

Negativa tankar har alla människor då och då, men när vi mår bra kan vi lättare avfärda dem och tror inte lika lätt på dem som sanningar. Ju mer vi tror på dessa negativa tankar, desto sämre känner vi oss. En viktig del i behandlingen är därför att lära dig känna igen dina negativa tankar och börja ifrågasätta dem.  

Emma Henriksson

Socionom & terapeut
Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Känner du behov av terapi? Du är alltid välkommen att kontakta mig eller boka direkt i kalendern.