Mänskliga behov

So why, in western psychology, have we been so focused on the dark side of human nature? Categorizing problems helps us study them and then, it is hoped, cure them in the most scientific and economically efficient way. But often we give so much attention to our protective layers of fear, depression, confusion and aggression that we forget who we really are.

Jack Kornfield


Mänskliga behov


Vi människor blir till och lever i en kontext som vi ständigt formar och formas av. Vi är en del av vår omgivande miljö och vi har, liksom djuren, växterna, träden och blommorna, vissa grundläggande behov. När våra behov inte tillgodoses eller när vi befinner oss i en miljö som inte passar oss, då är symptomen i oss många gånger en signal om att något fattas. Ofta är vi dock för snabba med att rikta in oss på att eliminera symptomen innan vi börjat med att undersöka vad de egentligen vill säga oss. När vi inte lyfter blicken och ser symptomen ur ett större perspektiv riskerar vi dessutom att göra sociala och strukturella problem till individuella.

Oavsett vilka känslor vi främst besväras av är det därför av största vikt att göra det vi kan för att tillgodose våra grundläggande mänskliga behov. Att vid sidan av att eliminera riskfaktorer och bota symptom jobba med att förebygga och skapa förutsättningar för att må bra.


Trygghet


Alla människor har behov av trygghet. När trygghetsbehovet inte tillgodoses uppkommer känslan rädsla. Vi behöver känna en viss kontroll och förutsägbarhet över vår egen värld. En känsla av sammanhang, en upplevelse av att världen är någorlunda begriplig. Veta vart vi är på väg och varför. Kontinuitet, ramar och struktur bidrar därför många gånger till en känsla av trygghet. Vi behöver även en miljö där vi trivs och känner oss trygga. Det gäller både boendemiljö, arbetsmiljö, studiemiljö och fritidsmiljö. Vi mår bra av kontakten med naturen. Forskningen visar att när vi vistas ute i naturen så stimuleras vår återhämtning och koncentrationsförmåga. Naturen representerar trygghet och bidrar till lugnare hjärtrytm och puls, samt minskade halter av stresshormoner.


Kärlek


Vi behöver kärlek, gemenskap och samhörighet. Relationer där vi kan ge och ta emot kärlek är en av de viktigaste hälsokällorna. Det behöver inte vara många relationer, det viktiga är kvaliteten. Att vi känner oss sedda och hörda. Kan älska och känna oss älskade. Känna närhet. Ge och ta emot stöd. Känna oss förstådda och meningsfulla. När behovet av kärlek inte tillfredsställs känner vi sorg och nedstämdhet.


Frihet


Vi har också behov av frihet. Av att kunna välja och agera enligt vad vi anser rätt och riktigt. När detta behov inte tillgodoses, och vi känner oss begränsade, uppkommer känslor av ilska och irritation. Känslan av mening i livet är ett av våra starkaste verktyg för att klara av påfrestningar. Att kunna engagera oss i sådant vi upplever meningsfullt och att utnyttja eller utveckla våra kunskaper och färdigheter.

Balans


Som grund behöver vi även en balans mellan förbrännande och återuppbyggande krafter. Kost, motion, regelbundna levnadsvanor, vila och god sömn är faktorer som är viktiga för vår hälsa.


Källa: E. Henriksson: Självhjälpsam